Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Thông báo

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ NĂM 2012

8 - May - 2012  15:44
Thực hiện Công văn số 1590/BGDĐT-TCCB ngày 21/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2012; Căn cứ Quyết định số 970/QĐ-BGDĐT ngày 09/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của Ngành Giáo dục giai đoạn 2012 - 2015; Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo Sơn La hướng dẫn chương trình công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành trong năm 2012

I. Nội dung công tác chủ yếu trong năm 2012

                  1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng về bình đẳng giới được đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Ngành về bình đẳng giới trong toàn Ngành Giáo dục như: “Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành Giáo dục, các văn bản, các nghị định, các thông tư có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của lao động nữ.  

3. Phối hợp với công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ nữ nhà giáo, nữ lao động về kết quả Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, phát huy vai trò của người phụ nữ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và xây dựng gia đình nhà giáo “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

4. Xây dựng kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị giai đoạn 2012 - 2015 phù hợp điều kiện thực tế, báo cáo tổng kết dựa trên số liệu tổng hợp thực hiện theo 5 mục tiêu chương trình hành động vì sự tiến bộ phụ nữ của đơn vị, đề xuất chỉ tiêu, giải pháp và kiến nghị để triển khai tiếp giai đoạn, đề xuất khen thưởng cho các tập thể và cá nhân cấp cơ sở và cấp bộ, ngành.

5. Chủ động giới thiệu quy hoạch nữ cán bộ, giáo viên xuất sắc tham gia lãnh đạo chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, xây dựng quy hoạch cán bộ nữ ở tất cả các cơ sở giáo dục trong Ngành, quan tâm đến nữ nhà giáo, lao động đang công tác và học tập ở vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn.

6. Phối hợp với công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ.

7. Tích cực tham gia triển khai công tác giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh nữ theo các nội dung của tiểu đề án 2 “tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong trường học giai đoạn 2012 - 2015”.

8. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về giới, trách nhiệm về giới, dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhân tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nữ nhà giáo và người lao động.

9. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, phát hiện những vướng mắc và kiến nghị, giải pháp để đẩy mạnh công tác vì sự tiến bộ phụ nữ của Ngành.

10. Kiện toàn, củng cố ban vì sự tiến bộ phụ nữ, câu lạc bộ nữ công; tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương và đơn vị; tăng cường các hình thức tuyên truyền, thu hút đông đảo nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia, nhất là ở các đơn vị giáo dục vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn.

11. Thực hiện chế độ báo cáo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ theo quy định (2 lần/năm: Báo cáo sơ kết trước ngày 15/6/2012 và báo cáo tổng kết trước ngày 10/12/2012).

II. Giải pháp tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch công tác của đơn vị theo 5 mục tiêu của Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Xác định rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ và xây dựng mối quan hệ phối hợp giữa ban vì sự tiến bộ phụ nữ với chính quyền, công đoàn, tổ chức đoàn để tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về công tác nữ nhằm phát hiện và khơi dậy tính tích cực, khả năng tham gia của nữ nhà giáo và lao động.

3. Vận động nữ nhà giáo tham gia học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của Ngành, vận dụng lồng ghép vào các hoạt động chuyên môn để thu hút nữ nhà giáo tham gia mọi lĩnh vực đời sống giáo dục hiện nay.

4. Căn cứ vào hướng dẫn của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện của cơ sở.

5. Kế hoạch hoạt động của ban vì sự tiến bộ phụ nữ, các đơn vị gửi về Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Ngành Giáo dục và Đào tạo (qua Công đoàn Ngành Giáo dục) trước ngày 15/5/2012./.

Tài liệu đính kèm:
6217 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn