Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    thi_tuyen_sinh

Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2013

6 - May - 2013  13:44
Kính gửi : Các phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố; Các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện

 

          Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05/4/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở (gọi tắt là Quy chế 11).

          Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2013, như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

Trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý:

1. Thực hiện đúng kế hoạch, chương trình, biên chế năm học; không dồn ghép cắt xén chương trình. Thưc hiện nghiêm túc kiểm tra, đánh giá xếp loại hạnh kiểm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Tổ chức tốt công tác kiểm tra học kỳ hai để hoàn thành việc đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh lớp 9 .

3. Tổ chức nghiên cứu, học tập thật nghiêm túc Quy chế 11 và nội dung hướng dẫn tại Công văn này của Sở Giáo dục và Đào tạo cho tất cả cán bộ, giáo viên.

4. Đảm bảo chính xác việc đánh giá, xếp loại học sinh; ghi đầy đủ kết quả rèn luyện và học tập của học sinh vào sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ. Xử lý nghiêm những hiện tượng thêm điểm, sửa điểm sai quy định và những thông tin khác trong sổ gọi tên ghi điểm hoặc học bạ làm thay đổi xếp loại học lực hoặc hạnh kiểm của học sinh.

5. Tổ chức kiểm tra hồ sơ của học sinh để đảm bảo tất cả học sinh tham dự xét công nhận tốt nghiệp đều có đủ hồ sơ theo quy chế. Việc kiểm tra phải đồng bộ, khoa học đảm bảo tất cả các thông tin trong hồ sơ của mỗi học sinh phải trùng khớp nhau; các hồ sơ phải sạch sẽ không được sửa chữa, tẩy xoá. Căn cứ để xác định thông tin của học sinh là giấy khai sinh. Nếu phát hiện các trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu hồ sơ phải kịp thời thông báo đến từng học sinh để hoàn thiện hồ sơ, chấm dứt hiện tượng sai lệch thông tin trong bằng tốt nghiệp của học sinh.  Đơn vị nào để hồ sơ của học sinh bị sai lệch ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh thì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm chính.

6. Căn cứ vào hồ sơ học sinh lập danh sách đề nghị xét công nhận tốt nghiệp theo thứ tự A,B,C…

7. Thu mỗi học sinh 1 ảnh (4x6cm) để cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

II. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 Thực hiện theo Điều 4 của Quy chế 11.

III. HỒ SƠ DỰ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

 Thực hiện theo Điều 5 của Quy chế 11.

IV. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN, KHUYẾN KHÍCH:

Thực hiện theo Điều 6 của Quy chế 11.

Lưu ý: học sinh là người dân tộc thiểu số của tỉnh Sơn La là toàn bộ học sinh người dân tộc (trừ học sinh dân tộc Kinh). Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh là các xã vùng 2, vùng 3 và các xã thuộc chương trình 135.

V. ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Điều 7 của Quy chế 11.

VI. XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP

Thực hiện theo Điều 8 của Quy chế 11.

VII. TỔ CHỨC XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

1. Quy trình và thủ tục xét công nhận và cấp bằng tốt nghiệp: Thực hiện theo Điều 10 của Quy chế 11.

2. Mỗi cơ sở giáo dục có học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở thành lập một Hội đồng và tổ thanh tra xét công nhận tốt nghiệp; số lượng các thành viên trong mỗi hội đồng và tổ thanh tra được quy định cụ thể như sau:

          - Hội đồng có số học sinh đề nghị xét tốt nghiệp dưới 250 học sinh: Gồm có 1 Chủ tịch, 1 Phó chủ tịch, 1 thư ký, 1 thanh tra, 1 phục vụ, tối đa 4 uỷ viên.

          - Hội đồng có số học sinh đề nghị xét tốt nghiệp từ 250 học sinh trở lên: Gồm có 1 Chủ tịch, 2 Phó chủ tịch, 1 thư ký, tối đa 2 thanh tra, 1 phục vụ, tối đa 5 uỷ viên.

            - Về thời lượng làm việc mỗi Hội đồng: 5 ngày.

 Thành phần hội đồng: Chủ tịch là hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng, 1 phó chủ tịch là phó hiệu trưởng, thư ký là phó hiệu trưởng hoặc thư ký hội đồng nhà trường, các uỷ viên là giáo viên chủ nhiệm lớp 9, tổ trưởng các tổ bộ môn. Phòng giáo dục và đào tạo trình uỷ ban nhân dân huyện, thành phố ra quyết định thành lập hội đồng, tổ thanh tra xét công nhận tốt nghiệp cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.

3. Chủ tịch hội đồng xét tốt nghiệp tổ chức kiểm tra lần cuối trước khi xét công nhận. Tổ chức xét theo quy chế, lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp và danh sách đề nghị công nhận tốt nghiệp theo thứ tự A, B, C…Danh sách những học sinh chưa tốt nghiệp ở lần xét trước (nếu có) và những học sinh có xếp loại học lực yếu nhưng thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích được đề nghị công nhận tốt nghiệp phải lập danh sách riêng.

Lưu ý: Mẫu danh sách học sinh đề nghị xét công nhận tốt nghiệp, danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời được quy định thống nhất trong toàn tỉnh, theo mẫu của năm học trước.

Danh sách học sinh được công nhận  tốt nghiệp của mỗi hội đồng  được lập thành 3  bản (1 bản nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo , 1 bản nộp phòng Giáo dục và Đào tạo và 1 bản lưu tại trường).

Danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp của các đơn vị trong huyện, thành phố nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo phải được đóng thành quyển có bìa cứng; trên mặt bìa ghi rõ tên đơn vị, năm xét tốt nghiệp, số học sinh được công nhận tốt nghiệp và kèm theo bảng tổng hợp của huyện, thành phố.

VIII. KINH PHÍ

Kinh phí xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở thực hiện theo Công văn số 393/SGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2008. Cụ thể như sau:

            - Chủ tịch, Phó chủ tịch: 27.000đ/người/ngày.

          - Thư ký, uỷ viên, thanh tra: 22.500đ/người/ngày.

          - Phục vụ: 18.000đ/người/ngày

          - Văn phòng phẩm (danh sách đề nghị xét tốt nghiệp, danh sách công nhận, biên bản, giấy, bút, chè, nước …): 1.000.000 đ/1 Hội đồng.

          - Giấy chứng nhận tạm thời: 500 đ/1 học sinh.

IX. LỊCH CHỈ ĐẠO

- Từ ngày 20/5 đến 25/5/2013

+ Các cơ sở giáo dục kiểm tra hồ sơ học sinh lần cuối.

+ Tổ chức kiểm tra cho những học sinh chưa tốt nghiệp năm trước theo quy chế (nếu có).

+ Lập danh sách học sinh đề nghị xét công nhận tốt nghiệp.

- Từ 27/5 đến 31/5/2013: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp làm việc. Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh. Lập biên bản xét công nhận tốt nghiệp và danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp.

- Ngày 03/6 đến  04/6/2013: Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp gửi hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp về phòng giáo dục và đào tạo gồm tờ trình đề nghị công nhận tốt nghiệp, biên bản xét công nhận tốt nghiệp, 3 bản danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp.

- Từ 05/6 đến 07/6/2013: Trưởng phòng giáo dục và đào tạo ra quyết định công nhận tốt nghiệp cho học sinh (đủ điều kiện tốt nghiệp) theo đề nghị của hội đồng xét công nhận tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục thuộc phòng quản lý. Các cơ sở giáo dục cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho học sinh đơn vị mình.

- Từ 10/6 đến 20/6/2013: Các phòng Giáo dục và Đào tạo nộp: quyết định công nhận tốt nghiệp,  danh sách học sinh được công nhận tốt nghiệp, bảng tổng hợp kết quả tốt nghiệp về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua  Phòng Giáo dục trung học).

 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2013 đảm bảo đúng Quy chế và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Tài liệu đính kèm:
3362 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn