Tin tức sự kiện
Chuyên đề GD&ĐT
Công đoàn ngành GD&ĐT
Thi đua - khen thưởng
Thủ tục hành chính
Dành cho giáo viên
Thông tin cơ sở
Công nghệ thông tin
Thông tin tư liệu
Thông báo
Văn bản giáo dục
     
  Văn bản Bộ GD & ĐT
  Văn bản chung của sở GD & ĐT
  Văn bản chỉ đạo
  Văn bản gửi sở GD & ĐT
     

 
 
Trang chủ    Chuyên đề GD&ĐT

BÁO CÁO

31 - May - 2011  11:20
Tình hình triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tỉnh Sơn La, giai đoạn 2010 – 2015

          Thực hiện Quyết định số 157/QĐ-UBND, ngày 21.01.2011 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2015; Quyết định số 100/QĐ-BCĐ ngày 21.3.2011 của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh về việc thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi tại các huyện, thành phố năm . Kế hoạch 68/KH-BCĐ, ngày 11/02/2011 về kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi tại các huyện, thành phố năm học 2010-2011, tổng hợp kết quả báo cáo kiểm tra của các đoàn kiểm tra tại 11 huyện, thành phố từ ngày 04.5 đến ngày 07.5 năm 2011; Sở GD&ĐT - Thường trực Ban chỉ đạo PCGD tỉnh báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non của tỉnh như sau:

          I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Hoạt động của Ban chỉ đạo PCGD các cấp và kết quả bước đầu.

          Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai kế hoạch công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi của tỉnh giai đoạn 2010-2015, các địa phương toàn tỉnh đã chủ động triển khai, đến nay 100% các huyện, thành phố, các xã, phường thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, bổ sung thành phần và nhiệm vụ. Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp đã có sự tham gia đủ  thành phần theo quy định, huy động được sư tham gia vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, sự đồng thuận ủng hộ của phụ huynh học sinh và nhân dân, trong các đơn vị giáo dục đã xác định được trách nhiệm, vai trò trong công tác tham mưu và đã đạt được kết quả bước đầu.

Đến thời điểm kiểm tra có 9/11 huyện đã ban hành được kế hoạch triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, có 2 đơn vị mới có Dự thảo "Kế hoạch triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015" (thành phố, Bắc Yên) đã trình phiên họp  của UBND, dự kiến trong tháng 5/2011 kế hoạch sẽ được ban hành tổ chức triển khai thực hiện (phụ lục 1).

Các huyện, thành phố cơ bản đã chủ động bố trí bổ sung đội ngũ giáo viên  cho các trường mầm non, trong đó chú trọng đảm bảo giáo viên dạy các lớp mầm non 5 tuổi; đồng thời bổ sung đội ngũ chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non và chuyên viên làm công tác phổ cập giáo dục mầm non cho các phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong công tác tham mưu triển khai một số phòng GD&ĐT chủ động, tích cực, thực hiện tốt: tiêu biểu (Phòng GD&ĐT Yên Châu, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai).

Các địa phương đã triển khai xong bước rà soát về cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng; số lượng đồ dùng, đồ chơi và thiết bị theo danh mục tối thiểu đối với yêu cầu của giáo dục mầm non nói chung và các lớp mẫu giáo 5 tuổi nói riêng. UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch với những định hướng, giải pháp cụ thể về đầu tư cơ sở vật chất cho trường mầm non để các xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định đạt tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2011, dự kiến đạt trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

2. Kết quả bước đầu

2.1. Số đơn vị đạt tiêu chí PCGDMN năm 2011 (năm học 2010-2011) và dự kiến hoàn thành 2012 (năm học 2011-2012).

Phụ lục 1:

Stt

Đơn vị

CT KH

2011

Kết quả thực hiện

Dự kiến

Năm 2012

Số ĐV

Tên đơn vị

1

Thành phố

4

2

P.Tô Hiệu; P.Quyết Thắng

2

2

Mai Sơn

3

1

Thị trấn Hát Lót

3

3

Yên Châu

2

1

Thị trấn Yên Châu

5

4

Mộc Châu

6

1

Thị trấn mộc Châu

10

5

Phù Yên

5

1

Thị trấn Phù Yên

6

6

Bắc Yên

3

1

Thị trấn Bắc Yên

4

7

Thuận Châu

3

1

Thị trấn Thuận Châu

7

8

Quỳnh Nhai

2

1

Xã Mường Giàng

1

9

Sông Mã

2

1

Thị trấn Sông Mã

6

10

Sốp Cộp

1

1

Xã Sốp Cộp.

2

Tổng số

33

11

 

49

         

2.2. Về cơ sở vật chất: phòng cấp 4 và phòng tạm chiếm tỷ lệ 72,6%

(Phụ lục 2)

Stt

Đơn vị

TS phòng hiện có

Phòng

Kiên cố

Phòng

cấp 4

Phòng

học tạm và mượn

Phòng

Cho trẻ 5

tuổi

DD-ĐC-TBTT

Phần

mềm CNTT

1

Thành phố

274

71

78

125

85

11

21

2

Sốp Cộp

157

49

14

94

20

0

0

3

Sông Mã

333

78

21

234

209

0

0

4

Mường La

269

45

89

135

198

0

6

5

Phù Yên

300

86

53

161

170

15

1

6

Mai Sơn

421

140

69

212

216

83

0

7

Bắc Yên

194

112

11

71

131

3

2

8

Mộc Châu

444

117

114

213

239

11

12

9

Yên Châu

211

60

22

129

138

5

2

10

Thuận Châu

365

83

60

222

162

52

1

11

Quỳnh Nhai

182

22

50

110

114

14

0

Tổng số

3150

863

 

581

 

1706

1682

194

45

 

2.3. Về giáo viên (phụ lục 3)

 

Stt

Đơn vị

TSGV

GV dạy lớp 5T

Trình độ

GV thiếu

ghi chú

Trung cấp

Trên chuẩn

1

Thành phố

562

124

54

70

0

 

2

Sốp Cộp

192

24

15

9

52

 

3

Sông Mã

459

215

150

65

29

 

4

Mường La

346

212

197

5

128

10

5

Phù Yên

414

195

160

35

17

 

6

Mai Sơn

494

231

198

29

75

4

7

Bắc Yên

235

135

112

21

75

2

8

Mộc Châu

860

291

224

67

189

 

9

Yên Châu

254

149

115

34

12

 

10

Thuận Châu

382

168

138

30

192

 

11

Quỳnh Nhai

256

120

117

3

66

 

 

Tổng số

 

1599

577

416

368

835

16GV

CĐC

2.4. Về trẻ em (phụ lục 4)

 

Đơn vị

TS

trẻ 5T

Tỷ lệ huy

động

tỷ lê

trẻ

học

2B/

ngày

Tỷ lệ trẻ

5T

HT

CT

TS

lớp

5T

Số lớp 5T

được

TCTV

Tỷ lệ trẻ DT

TC

TV

Tỷ

lệ

chuyên

cần

Tỷ

lệ SDD

nhẹ

 cân

Tỷ

lệ

SDD

thấp

còi

Thành phố

1640

99,8

100

100

86

51

100

100

4,04

5,14

Sốp Cộp

917

94,5

100

100

20

20

100

96,0

10,0

12,5

Sông Mã

2718

92,5

68,1

100

209

204

98,6

92,0

8,8

7,3

Mường La

2043

93,0

88,1

100

198

156

100

94,5

9,8

11,0

Phù Yên

2063

96,7

55,0

100

170

150

100

95,0

14,6

15,5

Mai Sơn

2999

99,2

73,4

100

216

172

74,1

100

5,2

6,1

Bắc Yên

1508

96,3

90,2

100

131

89

100

99,7

4,7

8,3

Mộc Châu

2820

99,8

100

100

239

189

76,2

98,9

12,2

14,2

Yên Châu

1341

99,8

100

100

138

115

91,0

100

6,0

10,0

Thuận Châu

3262

94,8

72,0

100

162

145

100

97,8

5,2

9,4

Quỳnh Nhai

1173

93,5

51,8

100

114

114

100

96,0

5,7

8,0

Tổng số

22484

96,4

81,7

100

1683

1405

94,5

97,2

7,8

9,8

 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

          Năm học 2010-2011 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (gọi tắt là PCGDMN5T) trên phạm vi toàn tỉnh, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song đã được các địa phương cơ bản chủ động triển khai, làm tốt công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, tầm quan trọng của Đề án Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch chỉ đạo, triển khai, thực hiện của tỉnh. Đến nay 100% các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn đã kiện toàn xong ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, bổ sung thành phần và nhiệm vụ Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp đã có sự tham gia đủ thành phần theo quy định, huy động được sư tham gia vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, sự đồng thuận ủng hộ của phụ huynh học sinh và nhân dân, trong các đơn vị giáo dục cơ bản đã xác định được trách nhiệm, vai trò trong công tác tham mưu và đã đạt được kết quả bước đầu. Thời điểm kiểm tra có 10/11 huyện đã ban hành được Kế hoạch triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

          Các huyện, thành phố cơ bản đã chủ động bố trí bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường mầm non trong đó chú trọng đảm bảo giáo viên cho các lớp mầm non 5 tuổi, đồng thời tăng cường đội ngũ chuyên viên phụ trách giáo dục mầm non và chuyên viên làm công tác phổ cập giáo dục mầm non tại các phòng Giáo dục và Đào tạo. Trong công tác tham mưu triển khai,các phòng GD&ĐT cơ bản đã chủ động, tích cực trách nhiệm cao.tham mưu tốt như: phòng GD&ĐT Yên Châu, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai.

Các huyện, thành phố đã triển khai xong bước rà soát về cơ sở vật chất (phòng học ,phòng chức năng; số lượng đồ dùng, đồ chơi và thiết bị theo danh mục tối thiểu) đối với giáo dục mầm non nói chung và các lớp mẫu giáo 5 tuổi nói riêng. UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch với những định hướng, giải pháp cụ thể về đầu tư cơ sở vật chất cho trường mầm non để các xã, phường, thị trấn đảm bảo đủ điều kiện và tiêu chuẩn quy định đạt tiêu chí phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong năm 2011, dự kiến đạt trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

100% các đơn vị được kiểm tra đã có báo cáo tình hình thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, lập bộ Hồ sơ phổ cập và các biểu thống kê tổng hợp trẻ em trong diện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; biểu thống kê về đội ngũ giáo viên mầm non; biểu thống kê về cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi của huyện có sự cập nhật đầy đủ các thông tin số liệu theo qui định.

Năm 2011 (năm học 2010-2011) toàn tỉnh có 11 đơn vị thuộc các huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Trong đó có Thị trấn yên châu huyện Yên Châu đã có quyết định công nhận của UBND huyện; các đơn vị còn lại đã triển khai xong bước lập hồ sơ, báo cáo tự kiểm tra, tờ trình đề nghị thẩm định của đơn vị, báo cáo kết quả thẩm định của đoàn kiểm tra cấp huyện, đã trình UBND huyện ra quyết định công nhận.

2. Những hạn chế, tồn tại:

Nhận thức, trách nhiệm của một số thành viên trong ban chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cơ sở chưa đầy đủ, một số thành viên có tên trong Ban chỉ đạo nhưng chưa tham gia hoạt động.

          Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ở một số huyện chưa được quan tâm chỉ đạo, thực hiện còn chậm, thậm chí chưa có quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai của UBND cấp huyện như (Phù Yên, thành phố). Huyện Mộc Châu đến ngày kiểm tra 04.5.2011 mới đăng ký số kế hoạch ở văn thư. Hồ sơ của huyện về PCGDMN cho tre em 5 tuổi đến thời điểm kiểm tra chưa hoàn thiện: (Huyện Thuận châu, Mộc châu); hồ sơ chưa hoàn thiện: ( huyện  Mường La, Sông Mã.).

 Trách nhiệm tham mưu của Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chưa sâu sát, phó mặc cho cán bộ chuyên môn dẫn đến tiến độ chậm; hồ sơ không đảm bảo theo quy định như Huyện Phù Yên, Sông Mã, Mộc Châu; Mường La, Thuân Châu, Bắc Yên;... chưa nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo và hướng dẫn, chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo -thường trực ban chỉ đạo phổ cập giáo tỉnh, vẫn còn tình trạng bố trí giáo viên chưa đạt chuẩn về chuyên môn để dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi: Bố trí giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi (Bắc Yên: 02 giáo viên; Mường La: 10 giáo viên), thậm trí bố trí  cả giáo viên có trình độ dưới chuẩn dạy lớp 5 tuổi (Mai Sơn: 04 giáo viên).

 Cơ sở vật chất của các trường mầm non còn nhiều khó khăn: Số phòng học kiên cố của các cơ sở GDMN tỉ lệ đạt quá thấp (29,8%), phòng chức năng thiếu, chưa đáp ứng với yêu cầu của công tác chuyên môn; đồ dùng, đồ chơi phục vụ cho các lớp 5 tuổi chủ yếu do giáo viên tự làm nên hiệu quả sử dụng không cao, số đồ dùng đồ chơi và thiết bị được trang sắm chủ yếu từ nguồn thực hiện công tác xã hội hoá bằng sự đóng góp của phụ huynh, đã quá hạn sử dụng; phần mềm Kidsmart chưa đảm bảo cung ứng cho các trường, kể cả trường mầm non của các đơn vị đăng ký đạt tiêu chí phổ cập năm 2011.

          Trẻ dưới 5 tuổi huy động ra lớp tỉ lệ còn thấp, đặc biệt là trẻ nhà trẻ đó là nguy cơ dẫn đến tính không bền vững của phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và PCGD tiểu học đúng độ tuổi của các địa phương

III. NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

1.1. Phối hợp với các bộ ngành liên quan điều chỉnh thông tư liên tịch số 25/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT để phù hợp và đáp ứng yêu cầu .

1.2. Sớm ban hành thông tư quy định về biên chế trong các cơ sở GDMN công lập và chế độ làm việc của GVMN.

2. Đối với UBND tỉnh:

2.1. Tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc quyết định 157/QĐ-UBND tỉnh ngày 21.01.2011 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2015, giao trách nhiệm tham mưu cho các sở chuyên ngành việc đảm bảo biên chế, tài chính cho thực hiện đề án của Thủ Tướng chính phủ về công tác PCGDMN5T.

2.2. Đề nghị việc giao biên chế giáo viên hàng năm cần triển khai ngay từ đầu năm học (đầu tháng tám) để các địa phương đủ điều kiện thực hiện phát triển mạng lưới, trường lớp mầm non theo đúng kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt.

2.3. Quan tâm ưu tiên vốn cho đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị cho các trường mầm non, đặc biệt cho lớp mẫu giáo 5 tuổi, để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của tỉnh .

2.4. Chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu đảm bảo biên chế cho giáo dục mầm non, đặc biệt giáo viên cho lớp mẫu giáo 5 tuổi và  bố trí bổ sung cán bộ có năng lực chuyên môn, trách nhiệm, phụ trách giáo dục mầm non, phụ trách công tác phổ cập MG5T của các phòng giáo dục.

3. Đối với các huyện, thành phố

          3.1. Tăng cường phối hợp trong công tác chỉ đạo triển khai, kiểm tra tiến độ thực hiện ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ khó khăn,định hướng cho các xã,phường,thị trấn về công tác giáo dục và đào tạo nói chung, giáo dục mầm non và PCGDMN cho trẻ 5 tuổi nói riêng.

          3.2. Tiếp tục kiện toàn củng cố ban chỉ đạo phổ cập giáo dục các cấp, tăng cường công tác tuyên truyên với nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, phụ huynh học sinh và nhân dân về công tác PCGDMN5T, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

3.3. Xác định trách nhiệm tham mưu của trưởng phòng của các GD&ĐT,phòng giáo dục và đào tạo tham mưu cho UBND huyện, thành phố. Trách nhiệm tham mưu của các trường mầm non cho UBND các xã, phường, thị trấn trong triển khai kế hoạch phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của địa phương kịp thời và có hiệu quả.

          3.4. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ và bố trí giáo viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn trở lên cho các lớp mẫu giáo 5 tuổi, phấn đấu tăng tỷ lệ huy động trẻ mầm non 3 tuổi, 4 tuổi ra lớp nhằm đảm bảo tính bền vững trong quá trình phấn đấu hoàn thành và duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi của địa phương. Thực hiện công tác PCGD gắn với mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ 5 tuổi phát triển toàn diện trước khi vào học lớp 1 và đây cũng là điều kiện để duy trì vững chắc công tác PCGD tiểu học đúng độ tuổi của tỉnh.

4. Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố:

4.1. Chủ động thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, đặc biệt là trách nhiệm của trưởng phòng GD&ĐT; nghiên cứu kỹ văn bản và nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo của cấp trên; chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng việc bố giáo viên chưa đạt chuẩn dạy các lớp mẫu giáo 5 tuổi (Huyện Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên....)

4.2. Căn cứ vào nguồn ngân sách được giao hàng năm, chủ động có kế hoạch trang sắm thiết bị, đồ dùng đồ chơi, học liệu cho các trường mầm non của các xã, phường, thị trấn. Thực hiện việc trang sắm gắn với kế hoạch phổ cập theo phương thức cuốn chiếu, ưu tiên cho các đơn vị thực hiện kế hoạch năm 2011; năm 2012. Tăng cường  tiếng việt cho học sinh dân tộc thiểu số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin  cho các lớp mầm non 5 tuổi, nhằm đảm bảo cho trẻ 5 tuổi được tiếp cận với phần mềm Kidsmart và phục vụ tốt cho công tác thông tin 2 chiều qua Internet về công tác phổ cập giữa các cấp chỉ đạo.

           4.3. Các đơn vị trong kế hoạch được giao năm 2011,phòng giáo dục-đào tạo trực tiếp kiểm tra,hướng dẫn hoàn thiện sớm hồ sơ phổ cập theo đúng qui định của Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02.12.2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình UBND huyện, thành phố ra quyết định công nhận.đồng thời chủ động kế hoạch phổ cập năm 2012.  

 4.4. Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo theo qui định (đầu năm, giữa năm, cuối năm học) gửi về Sở GD&ĐT-TT ban chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh.

       
 


 

 

PHỤ LỤC 5

 

Stt

Đơn vị

Văn bản đã ban hành

1

Thành phố

Quyết định số 1438/QĐ-UBND, ngày 22.4.2011 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD thành phố. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

2

Sốp Cộp

Quyết định số 2400/QĐ-UBND, ngày 10.11.2010 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD thành phố; Quyết định số 424/QĐ-UBND, ngày 22.3.2011 về phê duyệt Kế hoạch PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

3

Sông Mã

Quyết định số 1683/QĐ-UBND, ngày 08.11.2010 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện; KH số 55/KH-UBND, ngày 09.4.2011 về triển khai thực hiện Kế hoạch PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

4

Mường La

Quyết định số 1982/QĐ-UBND, ngày 18.10.2010 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện; Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 03.3.2011 về phê duyệt Kế hoạch PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

5

Phù Yên

Quyết định số 668/QĐ-UBND, ngày 01.4.2011 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện; Quyết định số 890/QĐ-UBND, ngày 07.4.2011 về phê duyệt Kế hoạch PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

6

Mai Sơn

Quyết định số 2314/QĐ-UBND, ngày 08.11.2010 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện; Quyết định số 33/QĐ-UBND, ngày 04.11.2010 về phê duyệt Kế hoạch PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

7

Bắc Yên

Quyết định số 2947/QĐ-UBND, ngày 02.11.2010 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện. Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015.

8

Mộc Châu

Quyết định số 124/QĐ-UBND, ngày 25.10.2010 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 04.5.2011 về triển khai thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

9

Yên Châu

Quyết định số 236/QĐ-UBND, ngày 24.32011 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện; Quyết định số 485/QĐ-UBND, ngày 27.4.2011 về phê duyệt Kế hoạch PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

10

Thuận Châu

Quyết định số 3813/QĐ-UBND, ngày 17.9.2010 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện; Kế hoạch số 356/KH-BCĐPCGD, ngày 22.4.2011 về triển khai thực hiện Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

11

Quỳnh Nhai

Quyết định số 3223/QĐ-UBND, ngày 04.11.2010 về kiện toàn ban chỉ đạo PCGD huyện; ; Kế hoạch số 490/KH-BCĐPCGD, ngày 22.12.2010 về triển khai thực hiện Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015 và Quyết định phê duyệt bổ sung kế hoạch số 10/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015

 

 

Phòng GD Mầm non - Sở GDĐT Sơn La
10014 lượt xem
Tin cùng chuyên mục :
Tin mới đưa :
Tin chú ý
Thông báo Tập huấn và tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn qua hệ thống mạng thông tin
Kính gửi: Các phòng Giáo dục và Đào tạo; Các trường trung học phổ thông; Các Trung tâm GDTX huyện, thành phố; Trường TH, THCS, THPT Chu Văn An.
Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu về công tác phòng chống ma tuý năm 2011 đối với giáo viên và học sinh, sinh viên
LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG BÌNH THUẬN
Ngày 4/10/2011 trường THCS Bình Thuận và trường THPT Bình Thuận long trọng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập trường
Hoạt động đối ngoại

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA - CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH SƠN LA

Quản trị: Nguyễn Văn Lục

Email:  luckhtcsonla@gmail.com

Mobile: 0912891140

Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ AWAS, cổng thông tin, chính phủ điện tử, phần mềm quản lý điểm, quản lý sinh viên, http://awas.vn, http://awas.com.vn, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công trực tuyến, thiết kế website, thiet ke web, thiết kế web, điện lực, phần mềm quản lý đào tạo, cao đẳng, đại học,cổng thông tin tích hợp, cổng thông tin điện tử, webportal, thư viện điện tử, electric library, library online, email, web, quản lý quan hệ khách hàng, CRM, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm hành chính một cửa, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm bán hàng, văn phòng điện tử, quản lý công việc, quản lý công văn